Vaida Põhikool

PRINT

Õppenõukogu dok. register

Õppenõukogu protokollid ja otsused

Protokollidega saab tutvuda kantseleis.

Alates 2016. aasta septembrist kajastuvad protokollid ja otsused EKIS-es (Eesti Koolide Infosüsteemis).

2017 ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

AEG               REG NR        NIMETUS DOKUMENDI SISU

02.06.2017     2/1-5            Protokoll  

02.06.2017     2.2/1- 5        Otsus: Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

16.02.2017     3/1-5            Protokoll: Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine 

31.08.2017     4/1-5            Protokoll: Kooli õppe-ja kasvatustöö läbiarutamine, ettepanekud õppe-ja kasvatustöö täiustamiseks. Kooli üldtööplaani kinnitamine. Õpetaja esindaja nimetamine hoolekogusse.

2015-2016 ÕPPEAASTA ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

AEG REG NR NIMETUS DOKUMENDI SISU
08.09.2015 1/1-5     Protokoll  
08.09.2015          1.1/1-5     Otsus Kooli üldtööplaani kinnitamine
20.10.2015          2/1-5     Protokoll  
20.10.2015          2.1/1-5     Otsus Õppenõukogu protokollija valimine ja kinnitamine
20.10.2015          2.2/1-5     Otsus HEV õpilaste tugimeetmete soovitamine, määramine
20.10.2015          2.3/1-5     Otsus Õppekava täiendamine, hoolekogule tutvumiseks saatmine jaanuar 2016
20.10.2015          2.4/1-5     Otsus Kodukorras muudatuste ja täienduste sisseviimine, tähtaeg jaanuar 2016
06.01.2016 3/1-1 Protokoll   
06.01.2016 3.1/1-1 Otsus Õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotlusel
06.01.2016 3.2/1-1 Otsus Kooli õppekava läbiarutamine
06.01.2016 3.3/1-1 Otsus Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamused muudatuste kohta
30.05.2016 4/1-5 Protokoll  
30.05.2016 4.1/1-5 Otsus Täiendavale õppetööle jätmine
30.05.2016 4.2/1-5 Otsus Järgmisse klassi üleviimine
30.05.2016 4.3/1-5 Otsus Tunnustamine kiituskirjaga
30.05.2016 4.4/1-5 Otsus Klassikursuse kordamine
16.06.2016 5/1-5 Protokoll  
16.06.2016 5.1/1-5 Otsus Põhikooli lõpetamise ja põhikooli lõputunnistuse väljaandmine
16.06.2016 5.2/1-5 Otsus Õpilaste järgmisse klassi üleviimine
16.06.2016 5.3/1-5 Otsus Õpilaste tunnustamine
29.08.2016 6/1-5 Protokoll  
29.08.2016 6.1/1-5 Otsus Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine
29.08.2016 6.2/1-5 Otsus Kooli üldtööplaani kinnitamine
29.08.2016 6.3/1-5 Otsus Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine
29.08.2016 6.4/1-5 Otsus Kooli põhimääruse muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine

2013-2014 ÕPPEAASTA ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

AEG REG NR NIMETUS DOKUMENDI SISU
03.03.2014 1/1-5 PROTOKOLL  
03.03.2014 1.1/1-5 OTSUS Õppenõukogu sekretäri valimine
03.03.2014 1.2/1-5 OTSUS Õpilase  käitumise arutamine
03.03.2014 1.3/1-5 OTSUS Õpilase ajutise õppes osalemise keelu rakendamine
03.03.2014 1.4/1-5 OTSUS Õpilase  käitumise arutamine
24.04.2014 2/1-5 PROTOKOLL  
24.04.2014 2.1/1-5 OTSUS Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuste avaldamine

2012-2013 ÕPPEAASTA ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

AEG REG NR NIMETUS DOKUMENDI SISU
14.12.2012 1/1-5 PROTOKOLL  
14.12.2012 1.1/1-5 OTSUS Õppenõukogu sekretäri valimine
14.12.2012 1.2/1-5 OTSUS Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes
30.05.2013 2/1-5 PROTOKOLL  
30.05.2013 2.1/1-5 OTSUS Kooskõlastuse andmine raamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega
30.05.2013 2.2/1-5 OTSUS Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
30.05.2013 2.3/1-5 OTSUS Õpilase tunnustamine kiituskirjaga
30.05.2013 2.4/1-5 OTSUS Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
19.06.2013 3/1-5 PROTOKOLL  
19.06.2013 3.1/1-5 OTSUS Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine
19.06.2013 3.2/1-5 OTSUS Põhikooli lõpetamise otsustamine.
19.06.2013 3.3/1-5 OTSUS Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiituskirjaga põhikooli lõputunnistusel
19.06.2013 3.4/1-5 OTSUS Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
27.08.2013 4/1-5 PROTOKOLL  
27.08.2013 4.1/1-5 OTSUS Põhikooli lõpetamise otsustamine.
27.08.2013 4.2/1-5 OTSUS Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
30.08.2013 5/1-5 PROTOKOLL  
30.08.2013 5.1/1-5 OTSUS Õpilase järgmisse klassi üleviimine või klassikursust kordama jätmine
30.08.2013 5.2/1-5 OTSUS Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine
30.08.2013 5.3/1-5 OTSUS Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
30.08.2013 5.4/1-5 OTSUS Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine

 Vaida Põhikool

Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa

Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131 | Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096

E-post: koolvaidakool.ee

MeEgo CMS v5.3 © by MTÜ Kollane Maasikas 2004-2016 in 0.007 sek